Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

*******************

***********************************

Oбучение на тема „Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати. Модели на учебно занятие“

15 педагози от училището участваха в обучение на тема „Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати. Модели на учебно занятие“ по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Актуалността на темата в навечерието на новата учебна година и придобитите нови методически умения, за които участниците получават по три кредита, са предпоставка за готовността на образователната институция да посрещне предизвикателствата и да отговори на потребностите на своите възпитаници.

******************************

Проект „Равен достъп до училищно
образование
в условията на кризи“

*********************

Тържествено откриване на учебната година

*******

Родителски срещи 
 6-12 клас

Уважаеми родители,

На 20.09.2021г. /понеделник/ от 18:00 часа,  в сградата на училището ще се  проведат   родителска среща за учениците от 6 до 12 клас.

Заповядайте!

*******************

СУ „Козма Тричков“ посрещна гости от Димитровград и Пазарджик

Ученици и учители от ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград и пазарджишкото ОУ „Стефан Захариев“ посрещна днес СУ „Козма Тричков“.

Визитата се осъществява в рамките на НП „Иновации в действие“, като по време на тридневната среща ще бъдат представени и споделени иновативни практики.  Гостите ще имат възможност не само да обменят педагогически опит, но и да се запознаят със забележителностите на града под Околчица.

********************

Записване на приетите ученици 07-09.07.2021г.

Заявяване на желание за попълване на незаетите места -13.07.2021г., документи ще се приемат в канцеларията на училището.

********************

Училищната комисия по БДП предлага на вниманието на учениците и техните родители

24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност

*****************

НАГРАДЕНИ  ПО ПОВОД 24 МАЙ

По повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност директорът на врачанското училище „Козма Тричков” Нели Борчева връчи „Наградата на СУ „Козма Тричков“ – плакет и финансова премия на работници и служители от училището.

Директорът отбеляза приноса на старши учителите Виолета Лилова и Мариана Александрова за високото качество на обучението по предметните им области, професионалното и отговорно изпълнение на задължения и организирането на заниманията по интереси. За професионално и отговорно изпълнение на задължения като материално отговорно лице от непедагогическите специалисти бе отличена Нина Коцанкова – дългогодишен касиер-домакин в учебното заведение. 

Връчените отличия имат за цел да удостоят с признание и да поощрят педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, да мотивират и да  стимулират професионалното и кариерното им израстване.

*****************

Kласиране за националния кръг на първото Национално състезание по БДП
 

Отборът на училището в състав Йоана Шомаклийска, Николай Ценов, Мартин Стефанов и Любомир Луканов се класира за националния кръг на първото Национално състезание по БДП във II състезателна група. На областния кръг на състезанието състезателите се справиха отлично с писмения тест, съдържащ 30 въпроса, които трябваше да решат за 30 минути и с практическата задача, като показаха умения за  управление на велосипед с преодоляване на различни по вид и трудност  препятствия.

****************

Тържествено изпращане на
Випуск 2021

**********

Прием за пети клас

************

ТРЕТИ МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

*******************

Честит патронен празник!

Училище, чиято почти двувековна история са написали хилядите ученици и стотиците учители,  преминали през него. 

Средище на знанието, предоставящо възможности и образователно пространство, в което всеки има възможност да намери себе си, да постигне и съпреживее ситуация на успех.

Образователна институция, която съчетава традициите и с новаторски подход изпълнява мисията си да подготвя учениците за успешна бъдеща реализация в различни сфери на живота.

Това е училище „Козма Тричков“ - достойна образователна институция, доказала себе си!

Да ни е честит патронният празник!

***************************************************

Нели Борчева, директор на СУ „Козма Тричков“


Под мотото „Повече толерантност на пътя – по-малко произшествия“,>>>>>

**************

З А П О В Е Д

Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително:

а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) и др.;

б) за всички ученици от 5. – 12. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в другите учебни помещения – кабинети, работилници, лаборатории; цялата заповед>>>


 

**********************

На 15 ноември 2020 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание на  жертвите при пътнотранспортни произшествия. Началото на инициативата е поставено през 1995 от Европейската федерация на жертвите при ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание, който се отбелязва всяка година на третата неделя от месец ноември. През тази година инициативата преминава под мотото „Помним, подкрепяме, действаме“ („Remember Support Act“).

! Помним (тези, които са загинали),

!  Подкрепяме (тези, които са пострадали),

! Действаме (за по-добра реакция при катастрофи)."

******************

СУ "Козма Тричков" уверено

върви по пътя на иновациите.

Училището е една от образователните институции от област Враца,  включена в Проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година. Иновацията, която ще бъде реализирана в следващите три учебни години, надгражда и развива успешния модел на обучение по финансова грамотност с  интегрирано междупредметно взаимодействи е .

https://mon.bg/bg/100164 

**********

Екологията на душата води към екологията на света 

Старшите учители от СУ „Козма Тричков“- Враца Петя Александрова, Мария Димитрова и Лала Банева са екипът, който ще представи училището на Седмия  международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020 г.“,  чието мото тази година е „Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“.

В разработката екологичното образование в училището е представено чрез редица учебни и извънкласни дейности, също и като формиране на светоглед, грижовно отношение към всичко около нас - хората, природата, животните, към планетата, която ни е дала живот. Застъпена и аргументирана е и тезата, че екологията на душата - този огромен свят, изпълнен с чувства, емоции, качества, които проявяваме в различни житейски ситуации - води към екологията на света.   

На екипа му предстои да представи и да защити публично своята разработка на заключителната част на конкурса-семинар в СОК „Камчия“  в края на м. август, когато ще бъдат обявени и призовите места в отделните категории.

Припомняме, че и в миналогодишното издание на конкурса, организиран от СБУ, фондация  „Устойчиво развитие за България" и под патронажа на МОН, представители на училището бяха класирани на престижното второ място.  

***************************************

Училище „Козма Тричков“ отбеляза патронния празник

 

Училище „Козма Тричков“ във Враца отбеляза патронния празник на учебното заведение с празничен концерт в Градската концертна зала. Гости бяха Петя Долапчиева – заместник кмет,  която поднесе поздрав от името на кмета на община Враца Калин Каменов, експерти от РУО-Враца, родители и приятели на образователната институция. Като един от наследниците на първото светско училище в града от 1822 г., СУ „Козма Тричков“ има почти двувековна история, която са написали хилядите ученици и стотиците учители,  преминали през него. 

В словото си директорът Нели Борчева отбеляза „Това училище  е средище на знанието, предоставящо възможности и образователно пространство, в което всеки, прекрачил неговия праг, да намери себе си, да се изяви, да постигне и съпреживее ситуация на успех. Нашите усилия са насочени към осигуряване на обучение, което да отговори на потребностите на младите хора и да ги подготви за успешна житейска реализация. Днес, опитът, натрупан през годините в задаването на педагогически модели, в прилагането на съвременни образователни решения, е силна заявка за успешно бъдещо развитие. И защото има история и тачи традициите, училище „Козма Тричков“ гледа в бъдещето – с оптимизъм, със самочувствието на достойна образователна институция, доказала себе си!“

Патронният празник бе предшестван от патриотични инициативи – тържествен час на класа, изложба под надслов „Творци на история“, радиопредавания, посветени на 153 години от завещанието на видния врачанин Козма Тричков – дарил средства за развитие на образователното дело в града и построяване на училищната сграда.

 ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ - 9 - 12 КЛАС

**********************

Инструктаж по БДП- лято 2021

*****************************


Електронно четими учебници
Линкове за достъп до електронно четимите учебници на одобрените печатни издания са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката.
Съдържанието на електронно четимия учебник е напълно идентично с това на хартиеното издание.
Достъпът е осигурен  безплатно за всички ученици от I до VII клас включително.
Възможностите за достъп до електронно четимите учебници са различни - без регистрация, с регистрация, с персонален код за регистрация, предоставен от издателството на всеки ученик, който ползва печатното издание на съответното издателство или с код, посочен след интернет адреса за достъп до съответния учебник.

азад към съдържанието | Назад към главното меню