Aдминистративни услуги- Козма ТричковN

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Бланки на документи

На страницата можете да намерите образци на административни документи и да подавате заявления по електронен път.


Заявление за издаване на академична справка за оценки и хорариум часове
срок: до 3 дни  


Заявление за издаване на дубликат за завършен етап и степен на образование

срок: до 10 дни


Заявление за издаване на удостоверение за преместване


Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или клас/срок по документи,

издадени от училища на чужди държави (I -VI клас)


Заявление за явяване на изпити за промяна на оценка

Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение


Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни с разрешение на класен ръководител

-подава се лично в канцеларията 


Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни с разрешение на директор

-подава се лично в канцеларията 


Важно!
1.Изпратете сканирано копие на документа- (попълнен и ПОДПИСАН

2.Прикачете файла на e-mail: kozma_trichkov@abv.bg


При получаване на коректно попълнени данни ще получите отговор с входящ номер!
Ако не получите отговор, моля свържете се на телефон: 092 663164.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню