Aдминистративни услуги- Козма ТричковN

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Информация за административни услуги

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием. 
 

Услугата не се предоставя по електронен път
Издаване на диплома за средно образование. Услугата не се предоставя по електронен път
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.  Услугата не се предоставя по електронен път
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити Услугата не се предоставя по електронен път
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.  Услугата не се предоставя по електронен път

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Услугата не се предоставя по електронен път

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Услугата не се предоставя по електронен път

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Услугата не се предоставя по електронен път
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Услугата не се предоставя по електронен път
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Услугата не се предоставя по електронен път

Назад към съдържанието | Назад към главното меню